Október

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

najbližšie podujatie:

"STVORITEĽ"

Divadelná, činoherno-bábková komédia inšpirovaná dielom Adam stvoriteľ od bratov Čapkových.

Hlavná postava sa svojvoľne nominuje do roly Boha, ktorý odsúdi svet k zániku. Po jeho zničení sa pokúsi na troskách starého sveta vytvoriť nový dokonalý svet.

Aj dnes sú nám podsúvané prostredníctvom rôznych médií šablóny ideálov. Je však možné nájsť a vytvoriť ideál múdrosti, morálnosti, esenciálnej dokonalosti bytostí a spoločnosti?

Na túto odpoveď hľadajú tvorcovia otázku na mieste, kde už nič nie je tak, ako bolo. „Vitajte na konci sveta!“

Tvorivý tím: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš, Miriam Horňáková

Účinkujú: Mária Jurányiová, Lukáš Jurko, Róbert Máťuš

Scénografia: Miriam Horňáková

Dĺžka predstavenia je cca. 60 minút. Vhodné pre divákov a diváčky od 16 rokov.

Projekt vznikol vďaka podpore výzvy MLIEČNE ZUBY.

Lískty za 7€ / 5€, dostupné cez odkaz TU.

filtrovať podľa kategórií

07. október 2023
sobota - 19:00
tanec – work in progress

PULPS

"Naše cesty sa pretínajú. Niekedy len na okamih, inokedy sa spletú a už nerozpletú. Emočné vrstvy nášho vnútra, ktoré do seba vsakujú šťavy vyvierajúce zo vzťahov medzi nami. Radosti, smútky, lásky, zlomené srdcia, oddanosť, nevera, pobláznenie, opustenie ... kolobeh. Naše vnútro sa plní, zhusťuje sa, ako dužiny šťavnatého plodu. 

Beztvará masa - dužina - ktorá cestuje priestorom, blúdi prítomnosťou ako spomienka z minulosti či rozhodnutie z budúcnosti, usilovne pohlcuje nás i seba, ako vzťahy z každodenného života. Ovláda nás, limituje, stáva sa našou súčasťou. My sme dužinami."

---

Námet a choreografia: Simona Machovičová

Tancujú: Jindřich Panský a Simona Machovičová 

Kostýmy: Mars Industries by Martina Machovičová 

Hudba: koláž 

Živá hudba: kompozícia a interpretácia - Marek Žilinec

Fotografie vytvorila Katarína Bell

---

Vstupné dobrovoľné

Lístky na predstavenie TU.

--- 

"Vznik tanečného duetu PULPS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Studio Maiselovka Praha." 


12. október 2023
štvrtok - 19:00
Bratislava v pohybe 2023 - sprievodný program

Abnormal Repetitive Behaviour

Jana Tereková/bees-R

Tanečné predstavenie
Trvanie: 55 minút

Keď sú zvieratá vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, zavreté v nevhodných priestoroch, v ZOO, cirkuse, či laboratáriu, majú tendenciu vyvinúť abnormálne opakujúce sa správanie. Zbieranie ničoho, vznášajúce sa končatiny, búchanie hlavou, vlnenie hlavou, chodenie hore-dole, či tancovanie sú názvy, ktoré vedci dali stereotypným pohybom zvierat v zajatí. Jana Tereková vo svojom novom diele vytvára podivné, posadnuté, odcudzené telá. Telá, ktoré sú schopné sa v okamihu zmeniť na pokojné, rozťahujú čas, nerobia nič alebo príliš málo, vykonávajú rituály bez zjavného zmyslu, neefektívne a nepotrebné. Vťahujú diváka do zvláštneho univerza, ktorý fascinuje, hypnotizuje, kde sa čas zastavil. Bytosti na scéne sú vzdialené, ale zároveň dôverne známe. Sú zvieratami, imaginárnymi bytosťami, objektami, ľuďmi. Dielo môže byť prijaté ako horký a ironický akt voči všeobecnej nečinnosti, ignorancii a arogancii. A ako oslava dlhého času a nudy, tvoriac protiváhu v spoločnosti posadnutej užitočnosťou a efektivitou, ktorá zredukovala prírodu a zvieratá na objekty konzumu.

Choreografia: Jana Tereková
Tanec: Edita Antalová, Daniel Raček, Jana Tereková
Hudba: Joseph Champagnon
Kostýmy: Gabriela Čechová
Svetelný dizajn: Jozef Miklos

Partneri

Tvorbu a reprízy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. | Projekt realizovaný s finančnou podporou Nadácie Bratislava | Rezidenčné centrum Telocvičňa | Platfroma pre súčasný tanec | CND Centre national de la danse | Micadanses | The Nature of Us | Bazaar festival | Slovenský inštitút v Paríži | Slovenská výtvarná únia

Jana Tereková je choreografka a tanečnica pôsobiaca medzi Slovenskom a Francúzskom. Je autorkou celého radu tanečných diel a site specific predstavení, ktoré boli okrem divadiel uvedené na miestach ako galérie, kultúrne inštitúty a vo verejnom priestore a distribuované vo viacerých krajinách Európy. Jej choreografická tvorba je výrazne zameraná na pohyb a fyzikalitu, v svojich dielach skúma možnosti metamorfózy tela, posúva jeho hranice, vytvára univerz prekračujúci každodennosť. Fascinuje ju všetko nezvyčajné a zvláštne, vo svojich dielach vytvára telá, ktoré stierajú hranice medzi ľudským a neľudským: zvieraťom, strojom, fantómom. Záujem francúzskej odbornej verejnosti vzbudila jej participáciou na parížskej platforme Danse Dense, súčasťou jej tanečného vzdelania je dlhodobá stáž v Centre national de la danse v Paríži. Jej kreatívny a performatívny talent bol ocenený cenou publika na festivale Sólo Duo v Budapešti v roku 2011. Ako tanečnica spoupracovala s choreografmi ako Jean Gaudin, Deplhine Demont, Petra Fornayová, okrem iných. Pravidelne vedie workshopy súčasného tanca pre rôzne publiká. 

bees-R sa špecializuje na tvorbu tanečných a multižánrových diel s medzinárodným dosahom. Od svojho založenia v roku 2011 umožňuje spoluprácu medzi slovenskými a medzinárodnými umelcami a zastrešuje množstvo projektov, vrátane diel Jany Terekovej ako Skúmanie javov (tanec-hudba-poesia-video, 2012), Cyborg Creation (tanec-poesia, 2014), Zrkadlenie (tanec-poesia-živá hudba, 2017), 70 sukien mala (tanec a marionety, 2018-19), Priviazaní na kôl okamihu (tanec, 2020 a tanečná inštalácia, 2021), Bariolé (tanec, 2022) a Abnormal Repetitive Behaviour (tanec, 2022), okrem iných.

www.bees-R.com

Uvádzame ako sprievodné podujatie Bratislavy v pohybe 2023.

ENG

Dance piece
Run time : 55 minutes

When animals are deprived of their natural environment, locked in inappropriate spaces, in a ZOO, circus, or laboratory, they tend to develop abnormal repetitive behaviors. Picking at nothing, floating limbs, head banging, head waving, pacing, or dancing are the names that scientists have given to the stereotypical movements of animals in captivity. In her new creation, Jana Tereková creates weird, possessed, alienated, troubled and troubling bodies which are able to turn into calm bodies instantly, stretching out time, doing nothing or too less, carrying out rituals without apparent sense, inefficient and unnecessary. They draw the spectator into a strange universe that fascinates, hypnotizes, where time seems suspended. The beings on the stage are distant yet intimately familiar. They are animals, imaginary creatures, objects, humans. The work can be received as an ironic and bitter action in the face of general inaction, ignorance and arrogance. And as a praise of long time and boredom, creating a counterweight to the world obsessed with utility and efficiency that has reduced nature and non human animals in consumer goods.

Concept, choreography: Jana Tereková
Dance: Edita Antalová, Daniel Raček, Jana Tereková
Sound: Joseph Champagnon
Costumes: Gabriela Čechová
Lights: Jozef Miklós

Partners

Created using public funding by Slovak Arts Council | With the financial support of the Foundation of the City of Bratislava | Residency center Telocvičňa | Platform for Contemporary Dance | CND Centre national de la danse | Micadanses | The Nature of Us | Bazaar festival | Institut Slovaque de Paris | Slovenská výtvarná únia

 

Jana Tereková is choreographer and dancer active between Slovakia and France. She created and co-authored several dance pieces and site-specific performances, presented in museums, cultural institutes, public spaces, and broadcasted in several European countries. Her choreographic work focuses clearly on movement and physicality and varies in abstraction from one piece to another. Through her creations, she explores the possibilities of bodily metamorphosis, constructing universes that transcend the everyday. She is fascinated by the unusual and the weird, seeking to blur the boundaries between what we consider human and non-human: animal, machine, ghost, object. Her talent has been recognized through various platforms for emerging choreographers, including the Danse Dense Plateforme in Paris. As a dancer, she has collaborated with choreographers such as Jean Gaudin, Delphine Demont, Petra Fornayová, among others. Her creative and performative flair was honored in 2011 when she won the Audience Award at the SzoloDuo Festival in Budapest. Additionally, she regularly conducts workshops and classes for diverse audiences. 

bees-R focuses on creating dance and multi-genre productions with international relevance. Since its foundation in 2011, the company has produced projects that foster precious and unique cooperation between Slovak and international artists. Notable works include Jana Terekova's pieces such as Phenomena Research (dance-music-poetry-video, 2012), Cyborg Creation (dance-poetry, 2014), The Mirroring (dance-poetry-live music, 2017), She Had 70 Skirts (dance and marionettes, 2018-19), Fettered to The Moment (dance piece, 2020 and dance installation, 2021), Bariolé (dance piece, 2022), and Abnormal Repetitive Behaviour (dance piece, 2022), among others.

www.bees-R.com

Uvádzame ako sprievodné podujatie Bratislavy v pohybe 2023.